Часови на заедничко дружење и учење во ООУ „Маршал Тито“ од Струмица

Под мотото „Во нашиот свет има место за секој цвет“, во рамките на проектот „Јакнење на меѓуетничката соработка во општините“, финансиран од Детската Фондација Песталоци и имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование од Скопје, во соработка со Бирото за развој на образованието-Скопје, учениците од трето одделение во мешан етнички состав во  основното општинско училиште „Маршал Тито“ од Струмица, реализираа заеднички час. Со поддршка на наставниците Даниела Митева и Самир Демиров, преку различни методи и наставни форми на работа, во корелација со програмски содржини од општеството, ликовното и музичко воспитување, учениците низ игра, песна и цртање презентираа пораки за пролетта и изработија цртеж со цвеќиња.

Општина Струмица, како партнер во овој проект, преку Комисијата за меѓуетничка интеграција во образованието формирана од градоначалникот на општина Струмица, постојано ги следи и продолжува со поддршка на активностите планирани во годишните програми на училиштата.

 Марш

маркетинг


Select
Ознаки: ,