Транспарентноста на општина Василево потврдена од Центарот за граѓански комуникации

sam_8604-792x300

Општина Василево е трето рангирана во однос на транспарентноста на ниво на регион – покажуваат резултатите од истражувањето за транспарентноста на општините што ги објави Центарот за граѓански комуникации. Истражувањата кои Центарот ги направи  се однесуваат на тоа колку општините даваат информации за своето работење на сопствена иницијатива, без тоа да биде побарано од нив. Главно,  предмет на истражувањето било дали и колку локалните сампоуправи нудат информации за услугите и надлежностите на општината, за финансиската и буџетската транспарентност, за пристапот до информации од јавен карактер како и информации за специфичните надлежности на општините. Според овие критериуми, со индекс од 74,6% општина Василево е на третото место во Југоисточниот регион и на осмото место на ниво на држава.

Овие резултати се потврда на транспарентното работење што општината и праксата сите  информации битни за јавноста општината, преку својата веб страница www.opstinavasilevo.gov.mk самоиницијативно и навремено да ги споделува со јавноста.

маркетинг


Select
Ознаки: , ,